NL D

PRIVACYVERKLARING

Löring & von Rosenstiel   
NEDERLANDS-DUITS ADVOCATENKANTOOR

Mr. Dirk J. von Rosenstiel
Advocaat
Gronausestraat 1066
NL-7534 AP Enschede
Telefon: 00 31 - (0) 53 - 461 91 90
Fax:       00 31 - (0) 53 - 461 91 88

E-Mail: Dirk@vonrosenstiel.nl


Wij vinden het belangrijk, mede gelet op de recente Europese privacywetgeving, dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens verzamelen, deze niet met anderen zullen delen tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven en deze zorgvuldig beveiligen.

 

PERSOONSGEGEVENS
Onder uw persoonsgegevens worden niet alleen de NAW-gegevens, uw geboortedatum, telefoonnummer en e-mail-adres verstaan doch eveneens alle overige persoonsgegevens die u aan ons in het kader van onze juridische dienstverlening ter beschikking stelt.

 

DOELEINDEN
Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel onze juridische dienstverlening aan u te kunnen (blijven) verrichten, waaronder in ieder geval begrepen: advisering, ondersteuning, bijstand in procedures e.d.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van voornoemde doeleinden.

 

RECHTSGRONDEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit met betrekking tot onze juridische dienstverlening. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij immers niet in staat om onze juridische diensten te kunnen verlenen.
Daarnaast verwerken wij in sommige gevallen persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zonder de desbetreffende persoonsgegevens zijn wij niet in staat aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

 

ONTVANGERS
Alleen degenen binnen onze organisatie waarvan het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen hier toegang toe. Dit zijn naast de advocaten het ondersteunend personeel die noodzakelijkerwijs met uw gegevens moet werken. Onze werknemers, alsmede derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij ook op aan verwerkers - middels een verwerkersovereenkomst - die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze juridische dienstverlening of indien dit op uw verzoek geschiedt. Daarnaast stellen wij persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel ons daartoe verplicht.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze juridische dienst, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt.

 

COMMUNICATIE
Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in onze databestanden. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten conform de wettelijke bewaartermijn worden opgeslagen.

 

BEVEILIGING
Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw persoonsgegevens over het internet te verzenden.

 

INZIEN EN AANPASSEN PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht om ons om inzage te verzoeken welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen of de persoonsgegevensverwerking te beperken. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.
Daarnaast heeft u uitdrukkelijk het recht om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevensverwerking in verband met uw specifieke situatie verband houdende rechten.
Wij zullen dergelijke verzoeken zo spoedig mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek of bezwaar per e-mail aan ons sturen.

 

KLACHTEN
Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerken en dat wij geen c.q. onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of een door u ingediend verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Duitse Autoriteit Persoonsgegevens, zijnde de bevoegde instantie gelet op de Duitse hoofdvestiging van ons kantoor.

 

IDENTITEIT
De Duitse maatschap Löring & Von Rosenstiel is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens- verwerking die plaatsvindt in het kader van onze juridische dienstverlening en geldt in dat kader als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 

Löring & Von Rosenstiel
Sendplatz 7-9
D-48629 Metelen
T: + 49 - (0)25 56 - 989 63
F: + 49 - (0)25 56 - 989 64