NL D

Impressum

Löring & von Rosenstiel   
NEDERLANDS-DUITS ADVOCATENKANTOOR

Mr. Dirk J. von Rosenstiel
Advocaat
Gronausestraat 1066
NL-7534 AP Enschede
Telefon: 00 31 - (0) 53 - 461 91 90
Fax:       00 31 - (0) 53 - 461 91 88
E-Mail: Dirk@vonrosenstiel.nl
Homepage: www.vonrosenstiel.nl

Hildegard Löring
Rechtsanwältin
Sendplatz 7
D-48629 Metelen
Telefon: 00 49 - (0) 25 56 - 989 63
Fax:       00 49 - (0) 25 56 - 989 64
E-Mail: loering@metlaw.de
Homepage: www.metlaw.de

BTW-Id.-Nr. NL 821 719 555 B01
USt.-Id.-Nr. DE 815 130 507

Kantoorklachtenregeling Löring & Von Rosenstiel voor het filiaal Nederland


Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
  - kantoor: het Nederlandse filiaal van Löring & Von Rosenstiel GbR;
  - klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of
    de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering
    van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie;
  - klager:de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
  - klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze Kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de Nederlandse advocaat van Löring & Von Rosenstiel en de cliënt.

Artikel 3 Doelstelling

Deze Kantoorklachtenregeling heeft als doel:
  a. het vastleggen van een procedure om klachten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze
     af te handelen;
  b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten vast te stellen;
  c. het behouden en verbeteren van bestaande relaties door middel van een goede klachtenbehandeling;
  d. het trainen van medewerkers in het cliëntgericht reageren op klachten;
  e. het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van een passende klachtbehandeling
     en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

  1. De Kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De cliënt wordt vóór het aangaan van een overeenkomst
     van opdracht erop gewezen dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing
     is op de dienstverlening.
  2. De Kantoorklachtenregeling houdt tevens in dat klachten die na behandeling niet zijn opgelost, worden
     beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie
     is gevestigd te 2591 XR Den Haag op het adres Bordewijklaan 46, telefoon: 070 – 310 53 10
     (www.degeschillencommissie.nl).

Artikel 5 Interne klachtprocedure

  1. Indien Löring & Von Rosenstiel wordt benaderd met een klacht, wordt de klacht doorgeleid aan
     Rechtsanwältin Hildegard Löring, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
  2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en
     stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet na
     tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
  4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met
     opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van
     de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van
     het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
  6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene
     over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

  1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding
     in acht.
  2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

  1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
  2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact met
     de klager en een mogelijke oplossing.
  3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
  4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij, ook voor zover de klacht heeft geleid tot
     een procedure bij de in artikel 4, lid 2 bedoelde geschillencommissie.

Artikel 8 Klachtregistratie

  1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het onderwerp van de klacht.
  2. Een klacht kan meerdere onderwerpen betreffen.


Kantoorklachtenregeling voor de Duitse hoofdvestiging


De navolgende bemiddelingsinstanties kunnen voor de buitengerechtelijke klachtbeslechting
tussen advocaat en cliënt worden geraadpleegd:
Rechtsanwaltskammer Hamm, Ostenallee 18, D-59063 Hamm,
telefoon: 0049 23 81 - 98 50 00, telefax: 0049 23 81 - 98 50 50,
e-mail: info@rak-hamm.de, internet: www.rak-hamm.de

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, Neue Grünstraße 17/18, D-10179 Berlin,
telefoon: 0049 30 - 28 444 17-0, telefax: 0049 30 - 28 444 17-12
e-mail: schlichtungsstelle@brak.de, internet: www.s-d-r.org
EU platform voor de buitengerechtelijke online-klachtafhandeling: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Ontwerp & realisatie van de website


Schrift und Druck Medienagentur
An der Eßseite 183b
D-48599 Gronau
Tel.: 00 49 - (0) 25 62 - 9 86 68
E-Mail: info@schrift-druck.de
Homepage: www.schrift-druck.de